ᐊᒡᒋᖅᐸᓪᓕᐊᔪᑦ

ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᑐᓴᕋᓱᖕᓂᖅ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᑦ

ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᔪᖅ ᐸᕐᓇᒃᑕᐅᔪᓂᑦ ᑲᑕᕆ ᓯ. ᑰᓪ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᔪᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂᑦ ᑐᐊᔅᑕᓐ ᑏᓲᓪ ᑲᖏᖅᖠᓂᓕᐊᕐᓂᐊᖅᑑᒃ, ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᒧᓪᓗ, ᐊᒻᒪ ᓇᐅᔮᓄᑦ ᐊᐅᒎᓯᑏᖑᓕᖅᐸᑦ 2023−ᒥᑦ ᐅᓂᒃᑳᕆᐊᖅᑐᕐᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᑭᕙᓪᓕᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒥᑦ ᓄᓇᓕᖕᓃᑦᑐᓄᑦ.

ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᓃᑦ

ᑲᔪᓯᓗᑎᒃ ᓄᓇᕘᓕᒫᒧᑦ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᑲᑎᒪᓂᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᒫᔾᔨᐅᓕᖅᐸᑦ 2023−ᒥᑦ ᕗᐃᓂᐸᐃᒃᒥᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᑎᖏᓐᓂᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᐃᔨᒃᑯᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᐊᖅᐳᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᓃᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐅᑭᐊᒃᓵᖑᔪᒥᑦ/ᐅᑭᐅᖑᔪᒥᑦ 2023-ᒥᑦ/2024−ᒥᑦ. ᓈᓚᒃᐸᒡᓗᑎᑦ ᑐᑭᓯᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ.

ᐱᕐᔪᐊᖑᔪᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᑐᓴᕋᓱᖕᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐅᓚᐅᖅᑐᓂᑦ ᐊᕐᕌᒍᒥᑦ 2021-ᒥᑦ/2022−ᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᔪᓯᓪᓗᓂ ᐸᕐᓇᒃᑕᐅᓂᕆᔭᖓᓂᑦ ᑕᕝᕙᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᑦᑕᕐᕕᖓᓂᑦ. ᑕᑯᓗᒍ “ᑐᓴᖅᑕᑦᑎᓐᓂᑦ” ᐅᖃᓕᒫᖓᓂᑦ ᑲᔪᓯᔪᓐᓇᑦᑎᐊᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᖅ ᖃᐅᔨᓂᐅᔪᓂᑦ ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᒧᑦ.